EMLAK ALIM-SATIM

GAYRİMENKUL ALIM-SATIMI ESNASINDA GEREKENLER

GAYRIMENKUL SATIŞLARINDA SATICIDAN İSTENECEK BELGELER :
 1- GAYRIMENKUL'ÜN TAPUSUNUN ASLI VEYA FOTOKOPİSİ ,
 
2- NÜFUS CÜZDANI VEYA PASAPORT'UN ASLI VE FOTOKOPİSİ ,
 
3- TC. KİMLİK NUMARASI KİMLİKTE YAZMAK ZORUNDA ,
 
4-
BIR ADET SON 6 AYDA ÇEKİLMİŞ VESIKALIK FOTOGRAF (RENKLİ) ,
 
5-
OTURMA ADRESI VE TELEFON NUMARASI ,
 
6-
SATILACAK GAYRIMENKUL'ÜN İLGİLİ BELEDİYEDEN ALINAN RAYİÇ BEDELİ BELGESİ ,
 
7- SATICI VEYA NOTERDEN YETKİLİ VEKİLİ BİZZAT GELMESİ GEREKLİDİR. 


GAYRIMENKUL SATIŞLARINDA     ALICIDAN İSTENECEK BELGELER
 1- GAYRIMENKUL'ÜN TAPUSUNUN ASLI VEYA FOTOKOPİSİ ,
 
2- NÜFUS CÜZDANI VEYA PASAPORT'UN ASLI VE FOTOKOPİSİ ,
 
3- TC. KİMLİK NUMARASI KİMLİKTE YAZMAK ZORUNDA ,
 
4- İKİ
ADET SON 6 AYDA ÇEKİLMİŞ VESIKALIK FOTOGRAF (RENKLİ) ,
 
5-
OTURMA ADRESI VE TELEFON NUMARASI ,
 
6-
SATILACAK GAYRIMENKUL'ÜN İLGİLİ BELEDİYEDEN ALINAN RAYİÇ BEDELİ BELGESİ ,

 
7-
ALICI VEYA NOTERDEN YETKİLİ VEKİLİ BİZZAT GELMESİ GEREKLİDİR. 

NOT!: Alici yabancı olursa: Türkiye ile anlaşmalı ülkeler vatandaşı Genelkurmay'ın müsaadesiyle gayrimenkul satın alabilir.
Gayrimenkul Belediye'den tasdikli haritası Tapu Sicil Müdürlüğü'ne dilekçe ile verilecektir.

Gayrimenkul miras yolu ile intikal etmiş ise;

 a) Veraset beyannamesinin asli veya noterden tasdikli sureti,
 b) Bağlı bulunduğu vergi dairesinden veraset ve intikal vergisi ilişik kesme yazısı,
 c) Gayrimenkul satıcıya kız iken intikal etmiş sonradan evlenmiş ise kızlık ve evlilik soyadlarını belirleyen nüfus dairesinden belge veya evlenme cüzdanın noterden tasdikli sureti ,
 d) Gayrimenkul mirasçılara iştirak halinde mülkiyet esaslarına göre intikal etmişse satış mirasçıların tümünün katılımıyla mümkün olur. Müşterek mülkiyet seklinde intikal etmişse her mirasçı paylarını bizzat satabilir.
 

 

   

492 Sayılı Harçlar Kanununa bağlı (4) SAYILI TARİFE
(58 Seri nolu harçlar kanunu genel tebliği ve 5831 sayılı kanunla getirilen yeni hükümler yine 59 Seri nolu harçlar kanunu genel tebliği ve 5858 sayılı kanunla getirilen hükümler.)

(4) SAYILI TARİFE

 

Tapu ve Kadastro İşlemlerinden Alınacak Harçlar:

 

I- Tapu işlemleri:

 

1. Kayıt harici kalmış olan gayrimenkullerin tescilinden takdir olunan değer üüzerinden

(Binde 9)

2. Deniz, göl ve nehir kıyılarında izinli ve izinsiz doldurma suretiyle iktisabedilen yerlerin tescilinden takdir edilecek değer üzerinden

(Binde 1260)

3. (Değişik: 15/1/2009-5831/6 md.) a) Terekeye dahil taşınmaz malların kanuni ve atanmış mirasçılar arasında aynen veya ifrazen yapılacak taksiminde kayıtlı değer üzerinden

(Binde 18)

b) Taşınmaz malların ve sınırlı ayni hakların, intikalinde alınmamak kaydıyla, bağışlanmasından rücularda ve vasiyetlerin infazında veya piyango ve ikramiye suretiyle iktisabında kayıtlı değer üzerinden

(Binde 9)

4. Gayrimenkullerin ve mülkiyetten gayri ayni hakların bağışlanmasında, kanuni mirasçılar dışında intifa hakkından, kuru mülkiyet sahibi lehine ivazsız feragat edilmesinde ve süreli intifa haklarında süre dolarak intifa hakkının sona ermesinde kayıtlı değer üzerinden

(Binde 54)

5. Dalyan ve voli mahallerinin tescil, intikal, hibe, vasiyet, temlik ve sair tasarrufi muamelelerde takdir olunacak kıymet veya bildirilen bedelden yüksek olanı üzerinden

(Binde 54)

6. a) İfraz veya taksim veya birleştirme işlemlerinde kayıtlı değerler üzerinden

(Binde 9)

b) İmar parselasyon planları uygulama sonucu şuyulanan parsellerin pay sahipleri arasında rızaen veya hükmen taksiminde kayıtlı değer üzerinden

(Binde 9)

c) Yukarıdaki fıkralar dışında kalan ve müşterek mülkiyete konu olanların rızaen veya hükmen pay sahipleri arasında, aynen veya ifrazen taksiminde kayıtlı değer üzerinden

(Binde 3,6)

7. İpotek tesisinde:

 

a) İpotekte sağlanan borç miktarı üzerinden

(Binde 3,6)

b) İpoteğe dahil gayrimenkullerden birisinin çıkarılarak başkasının ithalinde veya teminat ilavesinde borç miktarı üzerinden

(Binde 3,6)

c) Mevcut ipotek derecelerinin sonradan istenilen değişikliklerinde borç miktarı üzerinden

(Binde 1,8)

8. Muvakkat tesciller:

 

Medeni Kanunun 921'inci maddesi (22/11/2001 gün ve 4721 sayılı Türk Medeni Kanununun 1011 inci maddesi) gereğince yapılacak tescillerde kayıtlı değer üzerinden

(Binde 1,8)

9. Mal birliği ve mal ortaklığının, mukaveleden mütevellit şüf'a, iştira ve vefa haklarının, aile yurtlarının mutlak veya nakil ile mükellef mirasçı nasbının sicile şerhinden veya tescilinden kayıtlı değer üzerinden

(Binde 5,4)

10. Adi veya hasılat kira mukavelelerinin tapu siciline şerhinde mukavele müddetine göre hesaplanacak kira toplamı ve mukavele mevcut değilse veya mukavelede müddet belirtilmemişse bir yıllık kira bedeli üzerinden

(Binde 5,4)

11. Teferruatın tapu siciline kaydında beyan olunan değeri üzerinden,

(Binde 3,6)

12.Satış vaadi sözleşmeleri ile irtifak hakkı tesisi vaadi sözleşmelerinin tapu siciline şerhinde, sözleşmede yazılı bedel üzerinden (Bu bedel, sözleşmeye konu gayrimenkulün emlak vergisi değerinden az, emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) bedelsiz olanlarında emlak vergisi değeri üzerinden

(Binde 5,4)

13. a) Arsa ve arazi üzerine inşa olunacak bina vesair tesislerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm vesair tesis için)

100 TL

Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenlerin tescilinde (Her bir bağımsız bölüm için)

50 TL

Tapu siciline tescil yapılmaması halinde de bu harcın tahsili aynı esaslar dahilinde yürütülür."

 

b) Meşfu payın şüf'a hakkı sahibi tarafından ilama müsteniden iktisabında, kayıtlı değer üzerinden

(Binde 18)

c) (a) fıkrası dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde (her bir işlem için)

50 TL

14. Tapu harcı mevzuuna giren işlemlerle ilgili tescil ve şerhlerin terkininden

10,90 TL

15. Yapı kooperatiflerinin ortaklarına dağıtacağı gayrimenkullerin ortaklar adına tescilinde kayıtlı değer üzerinden

(Binde 1,8)

16. Gayrimenkullere ait haritaların kopyalarının verilmesinde her parsele ait kopya için

22,40 TL

17. İlgililerin isteği üzerine gayrimenkullere ait verilecek kayıt örneklerinin her birisiyle çıkarılacak belge örneklerinin beher sayfasından (Fotokopiler dahil)

4,20 TL

18. Taksim hakkının bertaraf edilmesinde bunun beyanlar hanesine işlenmesinde gayrimenkulün kayıtlı değeri üzerinden

(Binde 9)

19. Muvazaa tarikiyle vaki tescillerin hükmen düzeltilmesinde kayıtlı değer üzerinden

(Binde 108)

20. a) Gayrimenkullerin ivaz karşılığında veya ölünceye kadar bakma akdine dayanarak yahut trampa hükümlerine göre devir ve iktisabında (4751 sayılı Kanunun 6/C maddesiyle değişen ibare.Yürürlük: 9.4.2002) gayrimenkulün beyan edilen devir ve iktisap bedelinden az olmamak üzere emlak vergisi değeri üzerinden (Cebri icra ve şuyuun izalesi hallerinde satış bedeli, istimlaklerde takdir edilen bedel üzerinden) devir eden ve devir alan için ayrı ayrıTapuda kaydı bulunmayan gayrimenkullerin, zilyetlik devir sözleşmeleri ile devrinde de bu fıkra hükümleri uygulanır.Hesaplanacak harç, zilyetlik devir sözleşmeleri yapılmadan önce, şekli ve muhtevası Maliye Bakanlığınca tespit edilecek bir beyanname ile bildirilir ve beyanname verme süresi içinde ödenir.

(Binde 15)

b) (4842 sayılı Kanunun 36 ncı maddesiyle değişen ibare. Yürürlük: 24.4.2003)Gayrimenkullerin, irtifak haklarının ve gayrimenkul mükellefiyetinin sermaye şirketlerine sermaye olarak konulmasında ticaret mahkemesince tayin olunan değer üzerinden devir alan için ve gayrimenkul devir hallerinde devir eden için

(Binde 15)

c) (4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 29.7.1998)Gayrimenkul mükellefiyetinin tesis ve devir yoluyla iktisabında tesis ve devir için ödenen bedel üzerinden (Bu bedel muayyen zamanlarda bir şey yapmak veya vermekten ibaret olduğu takdirde mükellefiyet bedeli beher sene verilecek veya yapılacak şeylerin 20 misline eşit sayılır) devir alan için

(Binde 15)

d) (4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 29.7.1998)Gayrimenkul hükmündeki daimi ve müstakil hakların tesis ve devri için ödenen bedel üzerinden (5615 sayılı Kanunun 16 ncı maddesi ile değiştirilen parantez içi hüküm. Yürürlük:4.4.2007) (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulun emlak vergisi değerinin yarısından az, iki katından çok olamaz) devir alan için

(Binde 15)

e) Gayrimenkul üzerine irtifak hakkı tesis ve devrinde (634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre yapılan kat irtifakları hariç olmak üzere) tesis ve devir için ödenen bedel (Bu bedel, üzerinde hak tesis edilen gayrimenkulün emlak vergisi değerinin iki katından çok olamaz) üzerinden devir alan için

(Binde 15)

f) (4369 sayılı Kanunun 78'inci maddesi ile değişen fıkra. Yürürlük: 29.7.1998) İvaz karşılığında kuru mülkiyet iktisabında devir bedeli üzerinden devir eden ve devir alan için ayrı ayrıYukarıdaki (e) fıkrasında yer alan intifa hakkı ile (f) fıkrasında yer alan kuru mülkiyetin değerleri bu Kanunun 64'üncü maddesinin son fıkrasına göre hesaplanan miktarlardan düşük olamaz.

(Binde 15)

II- Kadastro ve tapulama işlemleri:

 

Kadastro ve tapulama işlemleri sonucunda tapu siciline tescil edilen bazı gayrimenkullerde kayıtlı değer üzerinden:a) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname verenlere, tapulamada tespitte hazır bulunanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanmasında veya tapulanmasında,

(Binde 5,4)

b) Tapuda murisi veya kendisi adına kayıtlı olup da kadastroda beyanname vermeyenlere, tapulamada tespitte hazır bulunmayanlara ait gayrimenkullerin kadastrolanması veya tapulanmasında,

(Binde 9)

c) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulan-masında, beyanname verenler ile tespitte hazır bulunanlardan,

(Binde 7,2)

d) Aslen senetsiz gayrimenkullerin zilyedi adına kadastrolanması veya tapulan-masında, beyanname vermeyenler ile tespitte hazır bulunmayanlardan,

(Binde 10,8)

(Yukarıdaki fıkralar gereğince ödenecek harç miktarı her parsel için (9,00 TL)'den aşağı olamaz.)

 

Tapu ve kadastro işlemlerinde de nispi harçların en az miktarı (9,00 TL)'dir.

 

(5035 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi ile eklenen bent. Yürürlük: 1.1.2004) Kadastro işlemlerinin yenilenmesinden harç alınmaz.

 

GEÇİCİ MADDE 6- Bu Kanunla 492 sayılı Harçlar Kanununun (4) sayılı tarifesinin "I-Tapu İşlemleri" başlıklı bölümünün (13) numaralı fıkrasının (a) ve (c) bentlerinde yapılan değişiklik ile aynı tarifenin sonunda yer alan hükmün kaldırılmasına yönelik düzenleme, bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce; cins tashihi yapılmamış arsa ve arazi üzerine inşa olunan bina vesair tesislerin tescili ile Bayındırlık ve İskan Bakanlığının görüşü alınarak Maliye Bakanlığınca tespit ve ilan edilmiş bulunan sosyal mesken, işçi evleri ve bunlardan daha düşük nitelikteki meskenlerin tescilinde ve bunların dışında kalan her nevi cins ve kayıt tashihinde de uygulanır ve ayrıca vergi cezası ve gecikme faizi aranmaz. Ancak, bu Kanunun yayımı tarihinden önce tahsil edilmiş tutarlar iade edilmez, tarh ve tahakkuk ettirilmiş olan harçların takip ve tahsiline devam edilir."

 

KÜÇÜK BAZI AÇIKLAMALAR:

1- Bankalardan ve özel finans kurumlarından alınmış ve alınacak krediler nedeniyle yapılan ipotek işlemleri ile bu suretle tesis edilen ipoteklerin terkini işlemleri 5035 sayılı yasa gereğince tapu harcı ve damga vergisinden muaftır. (Bu muafiyetten faydalanabilmek için, bankaların üst yazısında söz konusu ipoteğin ilgiliye açılmış veya açılacak kredi nedeniyle tesis edildiğini belirtmesi yeterlidir.)

2- Tapu işlemlerinden ayrıca tahsil edilen Döner Sermaye Ücreti 2009 yılı için Yöresel katsayı x 50-TL olup, yöresel farklılık göstermektedir. Örneğin: Finike Tapu Sicil Müdürlüğünde 100,00TL’dir.

3- Tapu senedin kaybedilmesi halinde yenisinin çıkarılması için tarifenin 17. pozisyonu gereğince tapu harcı tahsil edilir. Ayrıca 5.00TL Döner Sermaye Ücreti Tahsil Edilir 2009 yılı için bu harç 4,20TL + 5.00TL = 9.20TL ’dir.

4- Bir gayrimenkul (ev, arsa, bağ, bahçe, vs.) satın almak istiyorum tapu masrafı kaç para olur:

Satış işleminde tapu harcı taşınmazın emlak vergisi değerinden küçük olmamak üzere beyan eden satış bedeli üzerinden satıcıdan binde 15 alıcıdan binde 15 olmak üzere toplam binde 30 oranında tahsil edilir.
Öncelikle taşınmazın emlak değerini resmi olarak (Belediye Emlak Servisinden yazılı olarak) tespit etmek gerekir. Bu değerin Binde 30’u + Döner Sermaye Ücreti = işlemin minumum satış masrafıdır.

5- 5831 sayılı kanunla getirelen yeni hüküm gereği intikal işlemlerinden harç alınmaz ancak miras taksimi işlemlerinden binde 18 oranında tapu harcı tahsil edilir.

 

 ! EMLAK KAYDI BIRAKMAK İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ...